English

en_flag
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

IM. WITOLDA CHODŹKI

UL. JACZEWSKIEGO 220-090 LUBLIN
TEL: 81 71 84 400, FAX: 81 74 78 646
imw@imw.lublin.pl 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 96 z póź. zm.) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

1. Pierwszy etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:

a) Ocenę pisemnych zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym,

b) Ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora.

2. Drugi etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:

a) Ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym,

b) Rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie może być osoba, która:

1. Posiada, co najmniej stopień naukowy doktora,

2. Korzysta z pełni praw publicznych,

3. Posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,

4. Posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

WYKAZ DOKUMENTÓW i prezentację, które należy złożyć:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury na piśmie,

2. Koncepcja rozwoju Instytutu w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym,

3. Pisemna deklaracja znajomości języka obcego, będącego wymogiem ogłoszenia,

4. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych,

5. Notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia,

6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumenty i prezentację należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie” lub składać osobiście pod adresem: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, pokój 8 (sekretariat główny IMW), w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. 81 718 44 10, fax. 81 747 86 46).

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie dostępne są do wglądu w siedzibie Instytutu w godzinach urzędowania (8.00-15.00) od dnia 18 czerwca do 17 lipca 2014 r., po przedłożeniu przez kandydatów dokumentów, o których mowa w pkt. 2-8 WYKAZU DOKUMENTÓW.

W/w materiały informacyjne zawierać będą m.in:

1. Statut Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,

2. Informację o działalności naukowej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w 2013 r.,

3. Bilans finansowy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie za 2013 r.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 17 czerwca 2014 r.

Termin składania dokumentów i prezentacji do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 17 lipca 2014 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów i prezentacji do Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

 

 

nfz_zip

Bezpłatne pompy insulinowe

bip_logo_lewy

Ministerstwo Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ePublikacje Nauki Polskiej

Informacja o serwisie IMW

Serwis internetowy IMW jest prowadzony przez Dział Wydawnictw Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Redakcja nie będzie odpowiadała na jakiekolwiek zapytania o charakterze komercyjnym, naukowym lub medycznym z wyjątkiem spraw związanych bezpośrednio z działalnością Wydawnictwa i funkcjonowaniem serwisu. W innych sprawach pytania prosimy kierować do konkretnej jednostki Instytutu korzystając z danych umieszczonych w zakładce "KONTAKT" lub na podstronach poszczególnych jednostek.
Wszystkie materiały znajdujące się na stronie mają charakter informacyjny i podlegają ochronie praw autorskich. Wykorzystanie tych materiałów bez zgody Instytutu w jakiejkolwiek formie jest zabronione.
Dział Wydawnictw IMW
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Administrator serwisu: Robert Chmura
Administrator serwera: Bernard Kiedrowski
stat4u