Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Znak jakości „IMW - Pozytywna opinia” na produkcie to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego dla konsumenta.

Przyznanie Znaku „IMW - Pozytywna opinia” to pewność, że oferowany produkt jest:

 • całkowicie bezpieczny dla użytkownika pod względem użytych surowców i procesów technologicznych służących jego wytworzeniu oraz jakości produktu gotowego,
 • zgodny z aktualnym prawem obowiązującym w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • zgodny z wytycznymi Konsultantów krajowych i Towarzystw naukowych, popartym zobiektywizowanymi badaniami naukowymi dotyczącymi norm żywieniowych.

Przyznawanie Znaku „IMW - Pozytywna opinia”

 • Przyznanie certyfikatu „IMW - Pozytywna opinia” opiera się na dokładnej ocenie złożonego wypełnionego Wniosku, analizie dokumentacji oraz ocenie produktu, przeprowadzanej przez powołany do tego celu Zespół ds. Certyfikacji;
 • Zespół ds. Certyfikacji działa zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Naukową Instytutu Regulaminem oraz w powołanym przez Dyrektora IMW składem.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania certyfikatu „IMW – Pozytywna Opinia” proces ten składa się z kilku etapów:

Etap 1. Składanie wniosku o dokonanie certyfikacji

Formalna ocena wypełnionego, złożonego Wniosku i dostarczonej dokumentacji produktu rozpoczyna proces certyfikacji. W dostarczonej dokumentacji produktu powinny być dane prezentujące:

 • jego zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa;
 • szczegółową recepturę produktu;
 • specyfikacje potwierdzające pochodzenie i jakość składników produktu i produktu finalnego;
 • projekt informacji żywieniowej na etykietę produktu;
 • proces produkcyjny oraz nadzór jakościowy nad jego przebiegiem.

Dokumentacja podstawowa dla opiniowanych wyrobów

Po formalnej ocenie wniosku i dokumentacji następnym etapem jest część praktyczna, czyli:

Etap 2. Dokładna analiza dokumentacji i badania użytkowe produktu

 • Zespół dokładnie sprawdza i analizuje dokumentację pod względem: (1) zgodności z odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego; (2) jakości i pochodzenia surowców składowych produktu; (3) norm procesu produkcyjnego i (4) nadzoru jakościowego nad całym procesem produkcyjnym.
 • Po weryfikacji dokumentacji, Eksperci Zespołu dokonują oceny organoleptycznej i analizy sensorycznej produktu. Sprawdzana jest również jakość wykonania, stosowne opisy produktu, oraz inne ważne z punku widzenia konsumenta cechy produktu.
 • Pozytywna opinia wydana przez Zespół ds. Certyfikacji IMW decyduje o przyznaniu prawa do używania Znaku i uprawnia Wnioskodawcę do przystąpienia do dalszego etapu certyfikacji - zawarcia Umowy Licencyjnej.

Etap 3. Nabycie prawa do używania i posługiwania się Znakiem „IMW - Pozytywna opinia”

 • Nabycie prawa do używania i posługiwania się Znakiem następuje po podpisaniu Umowy Licencyjnej;
 • Prawo to przysługuje Wnioskodawcom wyłącznie w odniesieniu do konkretnych produktów, dla których prawo to zostało przyznane;
 • Prawo do używania i posługiwania się Znakiem w celach marketingowych obowiązuje przez okres 1 roku od dnia nabycia;
 • Opłaty za proces certyfikacji i przyznanie Znaku są według obowiązującej „Tabeli opłat” programu certyfikacji „IMW – Pozytywna Opinia”.

Ważne!

W ciągu 21 dni od dnia przekazania Wnioskodawcy informacji o podjęciu przez Zespół ds. Certyfikacji IMW decyzji o przyznaniu prawa do używania Znaku, Wnioskodawca jest zobowiązany, pod rygorem cofnięcia decyzji przez Zespół ds. Certyfikacji IMW, do zawarcia Umowy Licencyjnej.

Praktyczne informacje dla Firm

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji i dokumentacja
 • Decyzja o przyjęciu produktu do procesu certyfikacji
 • Wycena i akceptacja ceny certyfikacji
 • Proces oceny produktu
 • Wydanie opinii
 • Regulamin przyznawania certyfikatu „IMW – Pozytywna Opinia”
 • Wniosek o dokonanie certyfikacji
 • Regulamin Zespołu ds. Certyfikacji przyznającego znak towarowy „IMW – pozytywna opinia”
 • Umowa Licencyjna

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) Instytut Medycyny Wsi został wpisany do WYKAZU KRAJOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH WŁAŚCIWYCH DO WYDAWANIA OPINII.

Dokumentacja wymagana od Wnioskodawcy w procesie certyfikacji niezbędna do wydania certyfikatu i nadania Znaku

 • Szczegółowa receptura produktu – skład ilościowy i jakościowy produktu;
 • Dokumentacja jakości dla wszystkich składników produktu, która dla składników pochodzenia roślinnego musi zawierać informacje określające części użytej rośliny np. liść, korzeń, owoc, a w przypadku przetworów roślinnych należy określić rodzaj przetworu np. ekstrakt, sok, olejek itp.;
 • Specyfikacja wymagań jakościowych dla produktu;
 • Projekt informacji żywieniowej na etykietę produktu (wzór etykiety);
 • Schemat procesu produkcji lub opis procesu produkcji;
 • Zaświadczenie stwierdzające, że opiniowany środek spożywczy jest dopuszczony do spożycia przez ludzi, wydane przez upoważniony organ kraju, w którym środek spożywczy jest wprowadzony do obrotu (jeżeli produkt jest w obrocie w jednym z krajów Unii Europejskiej);
 • Przeznaczenie i deklarację dotyczących szczególnych potrzeb żywieniowych (w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego).

Tabela opłat

 • Opłata administracyjna (złożenie wniosku) – 500 PLN

 • Wydanie opinii nt. produktu – 5.000 PLN

 • Przedłużenie opinii nt. produktu – 3.000 PLN

 • Modyfikacja opinii nt. produktu – 4.000 PLN

 • Wznowienie opinii nt. produktu – 4.000 PLN

Dane do opłat

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Nr rachunku bankowego w Banku Pekao S.A
66 1240 5497 1111 0010 3988 6955

Skład osobowy

 • dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW – Przewodniczący Zespołu;
 • dr hab. n. med. Tomasz Saran – Wiceprzewodniczący Zespołu;
 • dr n. wet. Hubert Bojar – Członek Zwyczajny;
 • mgr inż. Piotr Adamczuk – Członek Zwyczajny;
 • mgr inż. Konrad Jamka – Członek Zwyczajny;
 • specjaliści zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, w zależności od omawianej sprawy.