Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki realizuje projekt finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn.:

„Modernizacja Kliniki Rehabilitacji oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i dostosowanie ich do specyfiki pacjentów - w związku z COVID-19”

Cel główny projektu

 • podniesienie jakości i zakresu rehabilitacji pacjentów z powikłaniami po COVID-19

Cele i zadania szczegółowe

 • modernizacja piętra Kliniki Rehabilitacji oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (dalej "Klinik Rehab." lub "Rehab") i dostosowanie go do rehabilitacji pacjentów z powikłaniami po COVID - 19
 • doposażenie Instytutu w sprzęt niezbędny do kompleksowej rehabilitacji pacjentów z powikłaniami po COVID - 19
 • dostosowanie pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej na potrzeby dalszej ich rozbudowy i dostosowywania dla szerszego zakresu pacjentów z COVID - 19

Grupa docelowa inwestycji

 • pacjenci z powikłaniami po COVID - 19

Uzasadnienie

Ciężki przebieg COVID wymaga specjalistycznej i natychmiastowej rehabilitacji ponieważ w wielu przypadkach:

 • wirus powoduje zapalenie płuc w tym z powikłaniami prowadzące do zespołu ostrej niewydolności oddechowej skutkujące krytycznym niedotlenieniem wielu narządów i układów, uszkodzeń oraz śmierci komórek i tkanek
 • pojawia się ogólnoustrojowa aktywacja zapalna, która nawet po chorobie podtrzymuje procesy zapalne w mózgu, mięśniu serca, naczyniach krwionośnych, czy narządach przewodu pokarmowego w następstwie czego choroba przebiega z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego, nerwów obwodowych, mięśni, serca, nerek, przewodu pokarmowego
 • utrzymują się długotrwałe duszności i nietolerancje nawet małego wysiłku; zmiany zapalne w płucach mogą utrzymywać się wiele miesięcy
 • leczeni tleno/respiratoro terapią często nie są w stanie chodzić a nawet, z powodu zaniku mięśni i uszkodzenia nerwów obwodowych, siadać
 • stwierdza się udary mózgu, zawały serca i ciężkie epizody zatorowości płucnej; powikłania kardiologiczne powodują zaburzeniami rytmu serca oraz obrzękami obwodowymi spowodowanymi niewydolnością krążenia
 • utrzymujące się niedotlenienie mózgu prowadzi do organicznych uszkodzeń strukturalnych powodując deficyty w sferze poznawczej, w tym zaburzeniami pamięci, myślenia i mowy
 • u hospitalizowanych z COVID występują zaburzenia lękowe typowe dla zespołu stresu pourazowego

Zakres rzeczowy inwestycji

Planowana do realizacji modernizacja stanowi samodzielny pierwszy etap związany z rozbudową Kliniki Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w IMW. Omawiany etap dotyczy modernizacji piętra, na którym obecnie znajdują się obie kliniki, oraz ich częściowe doposażenie w celu szerszej i jakościowo wyższej obsługi pacjentów pocovidowych. Planowane prace modernizacyjne z jednej strony ukierunkowane będą na dostosowanie posiadanych pomieszczeń do obsługi sprzętu specjalistycznego ukierunkowanego w rehabilitację powikłań pocovidowych, a z drugiej strony realizowane będą z myślą o planowanej na kolejne lata rozbudowie budynku poprzez nadbudowę, która podwoi powierzchnię użytkowaną przez pacjentów i personel oraz pozwoli na zwiększenie bazy łóżkowej, na planowanym do modernizacji piętrze. Modernizacja przeprowadzona zostanie w takim zakresie aby umożliwić realizację dalszych etapów bez konieczności ingerencji budowlanej w etapy poprzednie. W tym celu koncepcja związana z modernizacją ukierunkowana jest na dostosowanie części pomieszczeń do późniejszego łatwego przekwalifikowania ich na sale chorych (w tym celu powstaną dodatkowe łazienki i stosowne panele ścienne przyłóżkowe). Do czasu pozyskania finansowania na nadbudowę pomieszczenia te pełniły będą dotychczasowe funkcje, a po nadbudowie i wstawieniu łóżek – stanowiły będą nowe sale chorych.

Planowane prace modernizacyjne 3 piętra, w ramach wnioskowanego etapu, zgodnie z WKI dotyczą:

 • prac przyłączenia obiektów do sieci związanych m. in z koniecznością przyłączenia nowych pomieszczeń do sieci gazów medycznych
 • prac budowalnych związanych m.in. z: utworzeniem osobnych łazienek do każdej obecnie posiadanej sali chorych oraz do tych planowanych w dalszych etapach rozbudowy, utworzenie 2 jednoosobowych izolatek (obecnie jest 1 izolatka dwuosobowa), stolarkę drzwiową i okienną, renowację tynków i oblicowań, roboty malarskie, wymiana posadzki i oklein ściennych
 • prac instalacyjnych związanych m.in. z: wymianą paneli przyłóżkowych i obsadzeniem nowych w pomieszczeniach, w których planuje się utworzenie sal chorych w dalszych etapach inwestycji, wraz z rozprowadzeniem stosownej instalacji gazów medycznych (rozprowadzenie gazów planuje się również do pomieszczeń obecnej sali gimnastycznej gdyż pacjenci po COVID często wymagają tlenoterapii w czasie ćwiczeń), modernizację przestarzałej sieci elektrycznej, dostosowanie instalacji wod-kan do utworzenia nowych łazienek, unowocześnienie instalacji słaboprądowych i teletechnicznych, w związku z koniecznością zapewnienia bezprzewodowego podłączenia do sieci zarówno dla pacjentów jak i personelu raportującego elektronicznie informacje o stanie zdrowia pacjenta i wydawanych lekach, utworzenie sieci do zdalnego przyzywania personelu medycznego i kontaktu z pacjentami
 • prac przygotowawczych, projektowych itp., w tym m.in.: prace związane z koniecznością wykonania projektów budowlanych, technologicznych, nadzorem inwestorskim

W ramach wyposażenia konieczne jest doposażenie 3 piętra w:

 • aparaturę i sprzęt medyczny, w tym m.in.: aparaty do laseroterapii, naświetlań, czy rehabilitacji za pomocą pola elektromagnetycznego oraz specjalistyczne urządzenie do wykonywania drenażu limfatycznego, hydroterapii, czy krioterapii
 • meble, urządzenia komputerowe, sekretarskie i inne wyposażenie Planowana do zakupu aparatura i sprzęt medyczny ukierunkowane są na opiekę i rehabilitację pacjentów post – COVID - owych

Finansowanie

Wartość dofinansowania:

5 200 000 zł

Całkowity koszt inwestycji:

5 200 000 zł

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400