Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje projekt partnerski:

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, na podstawie umowy o partnerstwie nr WND-POWR.05.03.00-00-0073/17 zawartej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie (okres realizacji projektu od 1.01.2018 do 31.12.2020).

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I st. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni i rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej do 31.12.2020 r. oraz w okresie trwałości.

Finansowanie

Dofinansowanie projektu:

2 579 444,02 zł

Wkład Unii Europejskiej:

2 173 955,42 zł

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400