Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zajmuje się świadczeniem usług w zakresie wydawania opinii na temat produktów żywnościowych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2011 nr 80 poz. 437).

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) oraz wyżej wskazanego rozporządzenia, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki został wpisany do Wykazu Krajowych Jednostek Naukowych Właściwych do Wydawania Opinii.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zobowiązuje się do wykonania opinii zgodnej z uznanymi zasadami medycznymi i żywieniowymi oraz ogólnie przyjętymi danymi naukowymi, wskazującymi czy przedmiotowy produkt ze względu na jego skład, właściwości poszczególnych składników oraz przeznaczenie jest środkiem spożywczym zgodnie z zaproponowaną przez Zleceniodawcę kwalifikacją oraz czy spełnia wymagania określone dla danego rodzaju środka spożywczego, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Procedura przyjęcia zlecenia na wykonanie opinii

I. Zleceniodawca zleca wykonanie opinii żywności, w trybie zwykłym/przyspieszonym, poprzez:

 • Przesłanie do Instytutu Medycyny Wsi wypełnionego formularza zlecenia dostępnego na stronie internetowej Instytutu;
 • Przesłanie kompletu dokumentów niezbędnych do sporządzenia opinii (wykaz dostępny na stronie internetowej Instytutu);
 • Przesłanie do Instytutu Medycyny Wsi podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniodawcy umowy na wykonanie opinii żywności (wzór przesyłany przez Instytut po otrzymaniu informacji o zleceniu);
 • Opłacenie faktury pro forma przez Zleceniodawcę przed rozpoczęciem prac nad opinią, obejmującą 50% ustalonej ceny za wykonanie opinii oraz przesłanie dowodu uregulowania należności wynikającej z faktury pro forma.

II. Dokumenty wskazane w ust. I lit. 1-4 Zleceniodawca może przesłać Zleceniobiorcy w formie elektronicznej na adres food.lab@imw.lublin.pl

III. Po otrzymaniu dokumentów wskazanych w ust. I lit. 1-4, Instytut dokonuje sprawdzenia dokumentacji pod kątem kompletności, zgodnie z wykazem dostępnym na stronie internetowej Instytutu.

IV. W przypadku braku pełnej dokumentacji, w tym nieopłacenia faktury pro forma przez Zleceniodawcę, Instytut zwraca się do Zleceniodawcy drogą elektroniczną o uzupełnienie brakującej dokumentacji pod rygorem niewykonania opinii.

V. Instytut wysyła potwierdzenie przyjęcia zlecenia do Zleceniodawcy w postaci umowy o wykonanie opinii żywności podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Instytutu.

VI. Proces przygotowania opinii rozpoczyna się w momencie spełnienia wytycznych zawartych w pkt. I-V.

Praktyczne informacje

Przekazana dokumentacja jest objęta klauzulą poufności, a Instytut zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę handlową Zleceniodawcy.

Czas wykonania opinii liczony jest od momentu spełnienia wytycznych zawartych w pkt. I-V, tj. od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło najpóźniejsze ze zdarzeń wskazanych w pkt. I-V i wynosi odpowiednio:

 • 8 tygodni – tryb zwykły;
 • 4 tygodnie – tryb przyspieszony.

Instytut prowadzi usługi w zakresie tłumaczenia opinii na język angielski, a tłumaczenie opinii jest możliwe po uiszczeniu przez Zleceniodawcę dodatkowej opłaty.