Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Zakład Epidemiologii i Biostatystyki prowadzi działalność naukową z wykorzystaniem metod epidemiologicznych w obszarze w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Wśród zainteresowań pracowników Zakładu, wymienić należy przede wszystkim zagadnienia związane z epidemiologią chorób cywilizacyjnych, zdrowiem publicznym, zastosowaniem urządzeń mobilnych w medycynie oraz organizacją ochrony zdrowia z wykorzystaniem metod biostatystycznych. Ponadto działalność naukowa Zakładu obejmuje również zagadnienia etyki i bioetyki, etyki medycznej oraz filozofii medycyny w aspekcie rozwoju dziedziny zdrowia publicznego.

Główne kierunki działalności naukowej:

 • Filozofia medycyny: Od udoskonalania umysłu do determinizmu prozdrowotnego
 • Bioetyka: przewidywane kierunki rozwoju zdrowia publicznego
 • Zdrowie publiczne: Problemy dotyczące chorób cywilizacyjnych, aspekty zdrowia seniorów

Działalność komercyjna

Realizacja usług komercyjnych dotyczących przygotowania opinii na temat produktów żywnościowych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii.

Przejdź do podstrony usług


Projekty

 • 2021-2023 Badania statutowe: Analiza postaw personelu medycznego i pacjentów POZ wobec szczepień ochronnych przeciw grypie z uwzględnieniem pandemii SARS-CoV-2 (21020)
 • 2021-2023 Badania statutowe: „Etyczne aspekty rozwoju dziedziny zdrowia publicznego” (21010)
 • 2022 Badania statutowe: „Żywienie i suplementacja diety w wieku podeszłym” (22003)
 • 2018-2020 Badania statutowe: Stan zdrowia mieszkańców Polski w latach 2011-2017 w zależności od ich miejsca zamieszkania na podstawie potencjalnie utraconych lat życia (18050)
 • 2018-2020 Badania statutowe: Aktualne wyzwania bioetyczne w obszarze zdrowia publicznego (18010)
 • 2012-2017 (z utrzymaniem do 2021) Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, na podstawie porozumienia nr 2/P/SPPW/KIK/68. Projekt był realizowany od 1 lipca 2012 do 31 marca 2017,utrzymanie projektu do 31 grudnia 2021, w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • 2014-2016 Badania statutowe: Badanie satysfakcji pacjentów hospitalizowanych jako metoda oceny jakości hospitalizacji. Opracowanie nowej metody, techniki i narzędzi badawczych służących do bieżącego monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów hospitalizowanych w celu podnoszeniu jakości funkcjonowania szpitala Planowane efekty to nowa metoda oceny jakości usług medycznych w zakresie hospitalizacji posłuży do badań typu „benchmarking” funkcjonowania oddziałów szpitalnych oraz do bieżącego monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów hospitalizowanych w celu podnoszeniu jakości funkcjonowania szpitala
 • 2015-2017 Badania przesiewowe rolników prowadzone są przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie na podstawie porozumienia z dnia 6 sierpnia 2015 podpisanego z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Porozumienie Nr FS-451 – 456/410/15). „Program Przesiewowych Badań Zdrowotnych Dla Mieszkańców Terenów Wiejskich” skierowany jest do rolników, ich dorosłych domowników po ukończeniu 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Celem Programu jest – w perspektywie czasowej – wypracowanie projektów działań zmierzających do budowania indywidualnej i populacyjnej kultury zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia ludności rolniczej. Zobacz galerię: 2015, 2016.
 • 2016-2018 Udział w realizacji: Projekt „DDOM w Lublinie” realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • 2017-2018 Badania statutowe: Adaptacja systemu teleinformatycznego do monitorowania aktywności ruchowej po rehabilitacji na urządzenia przenośne typu smartfon (nowej generacji) oraz smartwatch (z oprogramowaniem Android Wear), realizowane wraz z Kliniką Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej IMW
 • 2017-2018 Projekt pn. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2
 • Udział w realizacji: Zadanie z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 4 pn. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki w zakresie pkt. 2. Profilaktyka; 2.1 „Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”
 • 2018-2019 Udział w realizacji: Projekt „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW”, w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Skład osobowy

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak - kierownik Zakładu, profesor zwyczajny - szpak.andrzej@imw.lublin.pl, 81 71 84 567
 • prof. dr. hab. n. hum. Maria Nowacka - profesor - nowacka.maria@imw.lublin.pl, 81 71 84 567
 • dr hab. n. med. Mirosław Jerzy Jarosz, prof. IMW - profesor nadzwyczajny (URLOP BEZPŁATNY)
 • dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda - adiunkt (URLOP BEZPŁATNY)
 • dr n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny - adiunkt - kaczor.paulina@imw.lublin.pl, 81 71 84 541
 • mgr Monika Kaczoruk - specjalista badawczo-techniczny - kaczoruk.monika@imw.lublin.pl, 81 71 84 540