Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Badanie stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy pozwala na ocenę narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, do których zalicza się m.in. bakterie i grzyby pleśniowe. Analiza ilościowa i jakościowa stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wykonywana jest metodą zderzeniową przy użyciu 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena. Aparat umożliwia podział wyżej wymienionych cząstek biologicznych unoszących się w powietrzu pod względem wielkości, imitując tym samym drogi oddechowe człowieka. Przeprowadzone pomiary pozwalają na podział bioaerozolu na kolejne poziomy aerodynamiczne, co umożliwia oznaczenie frakcji respirabilnej (części aerozolu posiadającej potencjalną zdolność przenikania do pęcherzyków płucnych człowieka). Stężenie mikroorganizmów wyrażane jest jako liczba jednostek tworzących kolonie na metr sześcienny powietrza (jtk/m3).

Analiza mikrobiologiczna przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normatywami
i obejmuje:

  • pobór prób powietrza na poszczególne podłoża mikrobiologiczne;
  • określenie ogólnej liczby bakterii i grzybów;
  • określenie frakcji respirabilnej aerozolu bakteryjnego i grzybowego.

Czas oczekiwania na wynik: do 30 dni roboczych

Cena badania (brutto): 1000 zł (cena obejmuje badanie jednego pomieszczenia/stanowiska pracy) + koszty dojazdu

Osoba do kontaktu: dr Ewelina Farian, tel. 81 71 84 548, e-mail: farian.ewelina@imw.lublin.pl