Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Cel projektu

1. Prowadzenie działalności leczniczej

W strukturze „Centrum…” planowane jest utworzenie ośrodka lecznictwa szpitalnego dla pacjentów z podejrzeniem boreliozy, pacjentów z rozpoznaną boreliozą i jej powikłaniami. W ramach terapii „Centrum..” przewiduje prowadzenie pomocy psychologicznej bowiem obok charakterystycznych objawów klinicznych może powodować m.in. stany depresyjne. W efekcie synergicznego działania laboratorium, lecznictwa szpitalnego i współpracy z lekarzami rodzinnymi „Centrum…” stałoby się pierwszym ośrodkiem w Polsce, które prowadziłoby kompleksowe i wystandaryzowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne wzbogacone dodatkowo o wsparcie psychologiczne.

2. Prowadzenie badań diagnostycznych

W ramach „Centrum…” funkcjonować będzie specjalistyczne medyczne laboratorium diagnostyczne. Wielostopniowa diagnostyka boreliozy będzie wykonywana w oparciu o tradycyjne metody (Elisa, Western blot). W celu zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności wyników badań, planowana jest akredytacja w/w metod. Funkcjonowanie komórki leczenia stacjonarnego w strukturze „Centrum…” stwarza możliwość pozyskiwania różnorodnego materiału biologicznego surowicy krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego do badań naukowych w celu poszukiwania nowych skutecznych i efektywnych metod diagnostycznych.

3. Szkolenie podyplomowe

Obserwacje kliniczne pacjentów z różnymi postaciami boreliozy (neuroborelioza, borelioza skórna, stawowa) pozwoli usystematyzować i poszerzyć praktyczną wiedzę lekarzy różnych specjalności w tym lekarzy rodzinnych. „Centrum…” pełniłoby rolę specjalistycznego ośrodka referencyjnego, walidacji danych w zakresie stosowanych metod diagnostycznych, procesów terapeutycznych i ich skuteczności „Centrum zapewni też możliwość kształcenia podyplomowego oraz specjalizacyjnego z uwzględnieniem kursów doskonalących dla lekarzy rodzinnych. 3. Prowadzenie działalności orzeczniczej W Polsce nie istnieją wyspecjalizowane ośrodki, które zajmowałyby się orzecznictwem w aspekcie medycyny pracy z tytułu boreliozy i jej powikłań, oraz orzecznictwem sądowo lekarskim. W ramach „Centrum..” planowana działalność orzecznicza będzie oparta na ścisłej współpracy lekarzy, diagnostów i naukowców. Jednocześnie tworzone będą standardy orzecznicze.

4. Promocja zdrowia

Działalność profilaktyczna oparta na edukacji zdrowotnej będzie kierowana w równej mierze do grup zawodowo narażonych na infekcje boreliozą (leśnicy, rolnicy, myśliwi), jak również do ogółu społeczeństwa w celu kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych. Realizacja tego zadania może być realizowana między innymi za pomocą internetowych platform edukacyjnych tworzonych w oparciu o wypracowane w ramach wielokierunkowych, specjalistycznych zespołów funkcjonujących w Centrum.

W oparciu o stosowne dane epidemiologiczne krajów OECD a w szczególności z Niemiec i Austrii, istnieje pilna potrzeba z punktu widzenia społecznego, gospodarczego, medycznego i naukowego, aby stworzyć jednostkę, która w kompleksowym wymiarze specjalistycznym prowadziłaby działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego w tym konsultacyjną, szkoleniową, orzeczniczą, naukowo badawczą oraz we właściwym zakresie działania związane z promocją zdrowia.

Opis projektu

Celem głównym jest stworzenie pierwszej w Polsce jednostki badawczo-leczniczej o charakterze specjalistycznego ośrodka, który kompleksowo zajmowałaby się problematyką boreliozy, zarówno w aspekcie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, jak również szeroko pojętej promocji zdrowia, orzecznictwa i kształcenia specjalistycznego.

Finansowanie

Wartość inwestycji:

8 006 000,00 zł

Dotacja Ministra Zdrowia:

7 062 000,00 zł

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400