Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88), w Instytucie Medycyny Wsi w ramach grupy operacyjnej Kielich Sześciu Miodów realizowany jest  projekt współfinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt:

„Wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania kulturami mikroorganizmów na każdym etapie produkcji miodów pitnych”

Umowa nr 00047.DDD.6509.00057.2022.07

Okres realizacji: 1 lipca 2022r - 31 października 2024 r.

Cel główny projektu

Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności rzemieślniczych miodosytni poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii, metod organizacji i produktu dzięki stworzeniu unikalnego System Detekcji Mikroorganizmów (SDM), ukierunkowanego na zapewnienie stałego i efektywnego monitorowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego procesów na każdym etapie produkcji miodów pitnych. Monitorowanie i ocena stanu mikrobiologicznego będą realizowane w innowacyjny sposób, poprzez wykorzystanie technologii IT wykorzystującej algorytmy interpretacji obrazu mikroskopowych w sposób zdalny – bez konieczności fizycznego dostarczania próbek do laboratorium, co stanowi przełom na skalę międzynarodową w sposobie prowadzenia rutynowych badań w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów przemysłowych.

Finansowanie

Wartość dofinansowania:

2 235 397,00 zł

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400