Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Cel projektu

Nadrzędnym celem jaki przyświeca realizacji projektu jest zapewnienie pacjentom leczonym w Klinice Chorób Wewnętrznych i pracowniach diagnostyczno-terapeutycznych IMW poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnego z aktualnie obowiązującymi standardami diagnostyczno-terapeutycznymi.

Opis projektu

Głównym efektem realizacji projektu będzie m.in.:

 • wyremontowanie wszystkich pomieszczeń w: Klinice Chorób Wewnętrznych, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Zakładzie Badań Czynnościowych i Pracowni Densytometrii,
 • wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego i wyposażenia w tym m.in.: aparatu stacjonarnego RTG cyfrowego z wyposażeniem, aparatu przyłóżkowego USG/Doppler, systemu do długotrwałego ambulatoryjnego monitorowania EKG Holter, aparatu do densytometrii, łóżek szpitalnych,
 • wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) poprzez zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze sprzętem komputerowym,
 • poprawa efektywności wykorzystania łóżek szpitalnych w Klinice,
 • poprawa jakości i dokładności badań diagnostycznych.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

 • specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
 • elektronicznego system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Finansowanie

Wartość projektu:

5 316 259,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR:

5 297 652,96 zł

Okres realizacji

31.01.2018 - 31.03.2019

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400