Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zasady przyjęć do Szpitala Klinicznego

Przyjęcia planowe do Szpitala Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie odbywają się w godzinach: 8.00-14.00 na podstawie skierowania oraz kwalifikacji lekarza dyżurnego.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

 • aktualne skierowanie na odpowiedni oddział;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • dokument ubezpieczenia zdrowotnego stanowiący podstawę do udzielenia świadczenia finansowanego ze środków publicznych (w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. Do czasu jej wydania dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne m.in.

 • dla osoby zatrudnionej – ZUS ZUA + RMUA z ostatniego miesiąca, zaświadczenie od pracodawcy lub aktualna legitymacja ubezpieczeniowa;
 • dla członka rodziny osoby zatrudnionej – ZUS ZCNA (ZCZA) + RMUA z ostatniego miesiąca, zaświadczenie od pracodawcy lub aktualna legitymacja ubezpieczeniowa członka rodziny;
 • dla osoby pracującej na własny rachunek – ZUS ZUA + dowód opłacenia ostatniej składki;
 • dla członka rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą – ZUS ZCNA (ZCZA) + dowód opłacenia ostatniej składki;
 • dla emeryta/ rencisty – legitymacja emeryta/rencisty, wyciąg z konta;
 • dla członka rodziny emeryta/ rencisty – zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego + kopia legitymacji emeryta/rencisty;
 • dla osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy – zaświadczenie z UP o  podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu lub aktualna legitymacja ubezpieczeniowa;
 • dla członka rodziny osoby bezrobotnej – ZUS ZCNA (ZCZA) + zaświadczenie z UP o  podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu lub aktualna legitymacja ubezpieczeniowa członka rodziny;
 • dla rolnika – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu lub aktualna legitymacja ubezpieczeniowa;
 • dla osoby otrzymującej zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne – zaświadczenie z MOPS/MOPR;
 • dla osoby ubezpieczającej się dobrowolnie - umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc.

Dodatkowo dla uczniów, którzy ukończyli 18 r. ż. oraz studentów do ukończenia 26 r. ż. niezbędna jest legitymacja szkolna, studencka.

Jednocześnie informuję, iż dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest:

 • decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta wydana osobie nieubezpieczonej;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydana przez zagraniczną instytucję właściwą lub Certyfikat zastępczy;
 • poświadczenie wydane przez Fundusz.

Skład osobowy