Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Przychodnia IMW świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, usługi komercyjne oraz działania profilaktyczne w zakresie wielu schorzeń. W strukturze IMW funkcjonują pracownie diagnostyczne: densytometryczna, echokardiograficzna (ECHO) i elektroencefalograficzna (EEG). Lekarze Poradni mogą kierować pacjentów na badania obrazowe, badania endoskopowe i badania czynnościowe.


USŁUGI REHABILITACJI

Ośrodek Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród ludności regionu lubelskiego na różne formy rehabilitacji. Atutem Ośrodka Rehabilitacji jest profesjonalna i życzliwa kadra oraz w pełni wyposażone gabinety, sale gimnastyczne oraz dział hydroterapii. Świadczenia rehabilitacyjne finansowane są przez NFZ.

Wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty zarejestrowanej na podstawie skierowania do poradni rehabilitacyjnej.

Ogłoszenie Komisji Socjalnej IMW

Komisja Socjalna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, przypomina pracownikom, emerytom i rencistom, iż warunkiem KONIECZNYM do korzystania ze świadczeń socjalnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IMW jest złożenie do dnia 17 czerwca  2024 r. do Działu Kadr i Płac wniosku (załącznik 1 do regulaminu, załącznik 2 - dla emerytów).

Pracownik IMW powinien dostarczyć również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy przez wszystkich członków rodziny.

Niezłożenie niniejszego wniosku w powyższym terminie uniemożliwi korzystanie ze świadczeń socjalnych (tj. dofinansowanie do wczasów, talony, upominki dla dzieci pracowników, imprezy kulturalno-sportowe). W przypadku gdy osoba składająca wniosek odmawia podania informacji o osiągniętych dochodach, świadczenie socjalne zostanie wypłacone w najniższej ustalonej wysokości.

Wniosek o wydanie Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego można złożyć osobiście, lub przez e-PUAP. W przypadku wysłania wniosku przez e-PUAP należy wybrać formę PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO i w treści pisma należy wpisać dane osób, wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania dla których ma być wydane zaświadczenie, należy również wpisać, iż niniejsze zaświadczenie zostanie przedłożone do celów socjalnych w miejscu pracy czyli Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

Urząd Skarbowy w przeciągu 7 dni ma obowiązek na wydanie dokumentu. Można również poprosić o przesłanie go na wskazany adres za pośrednictwem operatora pocztowego.

REGULAMIN | POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1 | POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2

UWAGA!

Pracownikowi przysługuje dofinansowanie do wczasów pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy na urlop wypoczynkowy w ilości nie mniejszej niż 14 DNI KALENDARZOWYCH (NIEPRZERWANYCH).


Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej o/Lublin

Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
Oddział w Lublinie

Czytaj więcej