Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

 • Chemoprewencja nowotworów – badanie nowych substancji i preparatów, jako potencjalnych suplementów diety
 • Ocena aktywności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem działania przeciwnowotworowego i neuroprotekcyjnego substancji syntetycznych oraz pochodzenia naturalnego z zastosowaniem metod in vitro i in vivo
 • Badanie molekularnych mechanizmów działania substancji w komórce
 • Hodowle komórek ludzkich i zwierzęcych, w tym wyprowadzanie hodowli pierwotnych
 • Badanie etiopatogenezy chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na składniki pyłów organicznych oraz roli składników odporności wrodzonej (peptydy odpornościowe)

Techniki badawcze

Badania in vitro

 • Bank hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych w ciekłym azocie
 • Hodowle pierwotne zakładane z materiału biopsyjnego pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, wyprowadzanie linii komórkowych
 • Różnicowanie komórek, nowotworowe komórki macierzyste
 • Przestrzenne hodowle komórek: indukcja sferoidów, hodowle komórek immobilizowanych na rusztowaniach (scafolds) z różnego rodzaju biomateriałów
 • Ocena proliferacji i żywotności komórek: test BrdU, Alamar Blue, MTT
 • Ocena przebiegu cyklu komórkowego: cytometria przepływowa
 • Ocena cytotoksyczności substancji, test LDH, NR, Kenacid Blue assay, MTT
 • Ocena migracji i inwazyjności komórek: wound assay, transwell migration assay, matrigel invasion assay, zymografia
 • Ocena śmierci komórek: Cell Death ELISA, barwienie Hoechst-PI, barwienie oranżem akrydyny, cytometria przepływowa
 • Ocena morfologii komórek: barwienie May-Grünwald-Giemsa, barwienie hematoksylina-eozyna, mikroskopia fluorescencyjna

Badania na zwierzętach

 • Indukcja guzów nowotworowych, ocena aktywności przeciwnowotworowej substancji in vivo
 • Sekcja zwierząt z pobraniem krwi i organów

Biologia molekularna

 • Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych oraz białek
 • Analiza ekspresji genów: Real Time PCR
 • Wyciszanie ekspresji genów: transfekcja siRNA
 • Analiza ekspresji białek: Western Blotting, immunofluorescencja
 • Określanie stężenia białek w płynach ustrojowych oraz w tkankach: ELISA, immunofluorescencja

Projekty

 • FOFIND FP7-SME-2012-315349 Grant European Union’s 7th Framework Programme - Specific Programme: Capacities; WP6. Task 6.2 “Evaluation of anticancer activity of bread supplemented with potato fiber - Potex. In vitro and molecular studies in colon carcinoma cell culture model” Kierownik zadania 6.2: Prof. dr hab. Stefan Pierzynowski
 • Grant NCN Sonata-Bis 10 UMO-2020/38/E/NZ7/00366 „Ocena możliwości wykorzystania witaminy D3 w prewencji i leczeniu włóknienia płuc w przebiegu alergicznego zapalenia pęcherzyków płuc – badania in vivo” Kierownik projektu: Dr hab. Marta Lemieszek
 • Grant NCN Miniatura UMO-2019/03/X/NZ7/02090 „Ocena działania drotewertyny (DV) w modelach komórkowych odpowiadających rozwijającemu się organizmowi na etapie życia płodowego” Kierownik projektu: Dr Małgorzata Juszczak
 • Grant NCN Sonata UMO-2015/19/D/NZ7/02952 „Ocena właściwości prewencyjnych i leczniczych katelicydyny we włóknieniu płuc. Badania in vivo i molekularne w mysim modelu alergicznego zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP)” Kierownik projektu: Dr Marta Lemieszek
 • Grant NCN Opus UMO-2011/01/B/NZ4/05005 "Poszukiwania związków o działaniu przeciwnowotworowym w grupie polifenolobenzotiazynonów oraz ich pochodnych". Kierownik projektu: Dr hab. Joanna Matysiak - Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • Grant NCN Harmonia 2011/01/M/NZ7/02691 "Właściwości chemoprewencyjne polisacharydów izolowanych z borowika szlachetnego (Boletus edulis). Badania in vitro i molekularne w komórkowym modelu raka okrężnicy" Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Grant NCN Preludium 2011/01/N/NZ5/04242 „Ocena potencjału chemoprewencyjnego melanoidyn izolowanych z ogrzewanego włókna ziemniaczanego typu Potex. Badania in vitro w komórkowym modelu raka jelita grubego” Kierownik projektu: Mgr Ewa Langner
 • Grant MNiSW N N404 519338 „Ocena aktywności neurotoksycznej chloropiryfosu i cypermetryny w badaniach In vitro z zastosowaniem komórek modelowych neuroblastoma SH-SY5Y” Kierownik projektu: Dr Grzegorz Raszewski – Zakład Fizjopatologii IMW
 • Grant MNiSW N N401 223734 "Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych pochodnych aminotiadiazoli" Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Grant MNiSW N N407 289533 „Rola białek macierzokomórkowych w patogenezie mięśniaków macicy” Kierownik projektu: Dr Michał Bogusiewicz – Uniwersytet Medyczny, Lublin
 • Grant MNiSW 2 P05D 060 29, „Wpływ orfenadryny na pobudliwość drgawkową - nowy model drgawek” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Waldemar Turski
 • Grant MNiSW P05E 017 29, „Proliferacja, migracja i biosynteza kolagenu w hodowlach fibroblastów tkanki łącznej przepony moczowo-płciowej kobiety prowadzonych na biomateriałach chirurgicznych (siatki) stosowanych w uroginekologii” Kierownik projektu: Dr Jacek Tomaszewski - Akademia Medyczna w Lublinie
 • Grant NCBiR PBRX 13-0155-10/2010 „Synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej związków z grupy podstawionych hydroksyarylo(heteroarylo)-1,2,4-triazoli”. Kierownik projektu: Mgr Monika Karpińska - Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
 • Program “Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej “Kynurenic acid in brain and periphery – its role in physiology and pathology” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Waldemar Turski
 • Projekt sponsorowany przez firmę SGPlus (Szwecja) “Anticancer activity of alpha-ketoglutarate (AKG)” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Projekt sponsorowany przez firmę SGPlus (Szwecja) “Anticancer activity of heated potato fibre (Potex)” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Projekt sponsorowany przez firmy Essentys AB oraz SGPlus (Szwecja) „Anticancer activity of nanopowder alpha-ketoglutarate (AKG)” Kierownik projektu Wojciech Rzeski
 • Projekt zlecony i finansowany przez GW Group, Praga (Czechy) Nr 119/04/2023 pt.: „Prolecznicze właściwości Młodego jęczmienia i Chlorelli – badania in vitro” Kierownik projektu: Dr hab. Marta Lemieszek, prof. IMW
 • Projekt sponsorowany przez firmę Green Ways s.r.o. (Czechy) Porozumienie Nr 564/11/2020 pt.: „Immunomodulacyjne właściwości Młodego jęczmienia i Chlorelli” Kierownik projektu: Dr hab. Marta Lemieszek
 • Projekt sponsorowany przez firmę Green Ways s.r.o. (Czechy) Porozumienie Nr 713/11/2019 pt.: „Immunomodulacyjne właściwości Młodego jęczmienia i Chlorelli” Wykonawcy projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski oraz Dr Marta Lemieszek
 • Temat Statutowy IMW nr 22020 „Rola lunazyny w przejściu epitelialno-mezenchymalnym we włóknieniu płuc w przebiegu alergicznego zapalenia pęcherzyków płuc – badania w modelu in vitro” Kierownik projektu: Dr hab. Marta Lemieszek
 • Temat Statutowy IMW nr 19060 „Analiza chemoprewencyjnych właściwości chlorelli w komórkowym modelu raka okrężnicy” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Temat Statutowy IMW nr 17060 "Badania molekularnych mechanizmów przeciwnowotworowej aktywności 2-(4-chlorofenylamino)-5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu (4CIABT) w komórkowym modelu raka płuca” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Temat Statutowy IMW nr 15080"Analiza synergizmu chemoprewencyjnego działania waniliny, fikocyjaniny i kwasu elagowego względem komórek raka okrężnicy linii HT-29” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Temat Statutowy IMW nr 15050 "Pantoea agglomerans jako induktor przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w nabłonku płuc - badania in vitro" Kierownik projektu: Mgr Marta Lemieszek
 • Temat Statutowy IMW nr 14050 "Ocena neuroprotekcyjnych właściwości frakcji polisacharydowych pozyskiwanych z Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny; kurka) względem hodowli ludzkich neuronów pozyskiwanych z linii SH-SY5Y" Kierownik projektu: Mgr Marta Lemieszek
 • Temat Statutowy IMW nr 13040 "Analiza chemoprewencyjnych właściwości frakcji polisacharydowych pozyskiwanych z Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny; kurka) względem komórek raka okrężnicy LS180" Kierownik projektu: Mgr Marta Lemieszek
 • Temat Statutowy IMW nr 1.31/10 „Ocena aktywności przeciwnowotworowej in vivo nowej pochodnej 2-amino-1,3,4-thiadiazoli”. Kierownik projektu: Mgr Małgorzata Juszczak
 • Temat Statutowy IMW nr 1.31/08: „Ocena aktywności nowych pochodnych aminotiadiazoli w badaniach in vitro” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski
 • Temat dla młodych naukowców IMW nr MN 18001 „Analiza wpływu frakcji polisacharydowej izolowanej z Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny, kurka) na przekazywanie sygnałów w szlaku NFκB w ludzkich komórkach raka okrężnicy – ocena możliwości wykorzystania substancji pozyskiwanych z kurki w prewencji i leczeniu nowotworów jelita grubego” Kierownik projektu: Dr Marta Lemieszek
 • Temat dla młodych naukowców IMW nr MN 17001 „Analiza neuroprotekcyjnych właściwości młodego jęczmienia względem hodowli ludzkich neuronów pozyskiwanych z linii SH-SY5Y” Kierownik projektu: dr Marta Lemieszek
 • Temat dla młodych naukowców IMW nr MN 14001 "Analiza właściwości neuroprotekcyjnych frakcji polisacharydowych izolowanych z Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny; kurka) w warunkach stresu oksydacyjnego - badania in vitro" Kierownik projektu: mgr Marta Lemieszek

Skład osobowy