Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje: Projekt Lubelski e-IMW. Projekt jest współfinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działanie 2.1.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości oferty Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki dla mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych we wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług on-line oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby kluczowych interesariuszy: pacjentów, mieszkańców województwa lubelskiego, pracowników oraz kierownictwa placówki.

Finansowanie

Wartość projektu:

1 588 869,72 zł

Wkład ze środków EFRR:

1 342 039,26 zł

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400