Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2008.119.765), Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki jest jednostką upoważnioną do wydawania opinii w zakresie oddziaływania nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi.

Akty prawne dotyczące opiniowania nawozów

 1. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2024.105 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz.U.2023.1597)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2008.119.765)
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U.UE.L.2009.300.1)
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U.2010.183.1229)
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2011.54.1)
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U.2015.132)
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2019.170.1)
 11. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U.2023.244)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (Dz.U.2023.2230)

INFORMACJE DLA KLIENTÓW ZLECAJĄCYCH WYKONANIE OPINII

Od 1 stycznia 2024 roku opinie i instrukcje stosowania są dostarczane Zleceniodawcom wyłącznie drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty

 • Zlecenie na wydanie opinii F/1/ZBS.N - POBIERZ
 • Deklaracja producenta
 • Opis technologii produkcji
 • Protokół poboru próbki podpisany przez urzędowego Próbkobiorcę
 • Wyniki badań fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i parazytologicznych
 • Opinie upoważnionych Instytutów, zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem produktu
 • Instrukcja stosowania i przechowywania produktu

Czas oczekiwania

Czas wykonania opinii: 30 dni roboczych, liczonych od dnia wpływu zlecenia do Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki.

Cennik usług

Cena za wydanie opinii: 4000,00 zł brutto

Cena za korektę opinii na prośbę podmiotu wnioskującego o jej wydanie (nie z winy Opiniodawcy): 400,00 zł brutto

Cena za korektę instrukcji stosowania na prośbę podmiotu wnioskującego o jej wydanie (nie z winy Opiniodawcy): 300,00 zł brutto

Płatność przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. o nr 66 1240 5497 1111 0010 3988 6955

Dostarczenie dokumentacji

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Kancelarii Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub wysłać na adres:

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
ul.
Jaczewskiego 2
20-090 Lublin

z dopiskiem: „Opiniowanie nawozów”

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: dr Teresa Kłapeć, e mail: klapec.teresa@imw.lublin.pl; tel. 81 71 84 571

Adres: Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin