Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Nazwa projektu

„Opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym odkleszczowe) i pasożytnicze”, w ramach IV etapu Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz programu profilaktycznego dotyczącego zmniejszenia narażenia pracowników służb weterynaryjnych na wybrane patogeny odzwierzęce: Toxoplasma gondiiCoxiella burnetiiLeptospira spp., Echinococcus spp., Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis.

Opis projektu

Adresaci projektu

 1. Pracownicy służb weterynaryjnych: lekarze weterynarii, zootechnicy, inspektorzy;
 2. Instytucje zajmujące się statutowo promocją i edukacją zdrowotną;
 3. Instytucje ustawodawcze i nadzorujące (np. KRUS, ZUS);
 4. Osoby wykonujące pracę zawodową w środowisku występowania biologicznych czynników chorobotwórczych w otoczeniu pracy lekarzy weterynarii.

Etap 1:

Zebranie próbek krwi i kału od pracowników służb weterynaryjnych oraz wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w celu oceny narażenia na infekcje 6 patogenami odzwierzęcymi. Publikacja.

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2017

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych:

Badania serologiczne (z surowicy krwi):

 • Toksoplazmoza;
 • Gorączka Q;
 • Leptospiroza;
 • Bąblowica jednojamowa.

Badania parazytologiczne (z próbki kału):

 • Kryptosporydioza;
 • Giradioza.

Etap 2:

Zebranie próbek biologicznych w środowisku pracy służb weterynaryjnych, wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w celu oceny potencjalnych źródeł infekcji. Szkolenie pilotażowe. Publikacja.

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2018

Szkolenie pilotażowe dla lekarzy weterynarii.

Termin szkolenia: 28 września 2018 r.

Miejsce szkolenia: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tematyka szkolenia: występowanie chorób odzwierzęcych wśród lekarzy weterynarii (wyniki uzyskane w I roku realizacji projektu); biologiczne zagrożenia w środowisku pracy służb weterynaryjnych; profilaktyka.

Etap 3:

Opracowanie wytycznych i programu profilaktycznego zakażeń patogenami odzwierzęcymi w środowisku pracy służb weterynaryjnych. Publikacja.

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2019

Działania przewidziane do realizacji:

 1. Opracowanie i wydruk Wytycznych, dotyczących ograniczenia ryzyka zawodowego pracowników służb weterynaryjnych ze strony wybranych patogenów wywołujących choroby odzwierzęce (broszura; nakład 200 egzemplarzy);
 2. Opracowanie i wydruk Programu Profilaktycznego, dotyczącego zmniejszenia narażenia na choroby odzwierzęce (broszura; nakład 200 egzemplarzy).

Artykuły naukowe opublikowane w ramach realizacji projektu:

 1. Wójcik-Fatla A., Sroka J., Zając V., Zwoliński J., Sawczyn-Domańska A., Kloc A., Bilska-Zając E., Chmura R., Dutkiewicz J.: Study on Toxoplasma gondiiLeptospira spp., Coxiella burnetii, and Echinococcus granulosus infection in veterinarians from Poland. Journal of Veterinary Research 2018; 62(4):477-483. doi: 10.2478/jvetres-2018-0069
 2. Wójcik-Fatla A, Sroka J, Zając V, Zwoliński J, Dutkiewicz J: Study on Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. infection in veterinarians from Poland. Ann Agric Environ Med. 2018; 25(4):732-733.
 3. Wojcik-Fatla A, Sroka J, Zajac V, et al.: Potential sources of infection with selected zoonotic agents in the veterinary work environment - pilot studies. Ann Agric Environ Med. 2020; 27(1):146-150.

Materiały edukacyjne

Kontakt

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 555

e-mail: spcho@imw.lublin.pl