Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie modelu podnoszenia jakości opieki w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i jego wdrożenie przez szkolenia liderów oraz tworzenie grup rówieśniczo-partnerskich (ang. peer-review groups).

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt przewiduje opracowanie modelu podnoszenia jakości opieki w praktyce lekarza POZ oraz jego wdrożenie. W ramach powyższego zadania zakłada się budowanie lokalnych grup wsparcia (tj. równieśniczo-partnerskich), których uczestnikami będą lekarze POZ (łącznie 800 osób, liczebność pojedynczej grupy: 4-12 osób, średnio 6 uczestników - celem zapewnienia odpowiedniej relacji uczestnictwa dla każdego z członków grupy).

Regularne spotkania ww. grup będą miały na celu działania ukierunkowane na poprawę jakości świadczeń adekwatnych do potrzeb członków grupy (napodstawie ww. modelu), a także wymianę doświadczeń. Budowanie grupy oraz kierowanie jej aktywnością będzie zadaniem liderów, wybranych i uprzednio przeszkolonych, zgodnie z wypracowanymi zasadami (łącznie 128 liderów). Zakłada się uwzględnienie w szkoleniu liderów następujących obszarów tematycznych: przywództwo i partnerstwo w grupie, model podnoszenia jakości opieki oraz narzędzia jakości potrzebne do pracy w grupie, metody wspierania i motywowania uczestników grupy do ustawicznej poprawy jakości sprawowanej opieki, podejmowania decyzji medycznych w oparciu na EBM.

Szkolenia będą miały charakter interaktywny i zróżnicowane formy, w szczególności wykłady i warsztaty. Grupy rówieśniczo-partnerskie powstają na zasadzie dobrowolnej współpracy podmiotów zainteresowanych podnoszeniem jakości swojej pracy. W ramach realizacji projektu utworzona zostanie także platforma internetowa, mająca na celu m.in. usprawnienie kontaktu między uczestnikami projektu,dostęp do materiałów szkoleniowych, a także gromadzenie i analizowanie danych związanych z bieżącą realizacją projektu.

Projekt skierowany jest do lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ. W pierwszej kolejności będą to aktywni lekarze, zainteresowanirozwijaniem swoich umiejętności zarządczych (planowana liczebność ww. grupy 128 osób), a następnie wykorzystywaniem ich do budowania i prowadzenialokalnych grup rówieśniczo-partnerskich. Drugą grupą docelową będą natomiast lekarze POZ chcący być uczestnikami ww. grup (planowana liczebność: 800 lekarzy POZ).

Finansowanie

Wartość projektu:

2 665 831,10 zł

Wkład Unii Europejskiej:

2 246 762,45 zł

Okres realizacji

1.12.2019 - 31.03.2022

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400