Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii higienizacji komunalnych osadów ściekowych i pozostałości po produkcji biogazu tzw. pofermentów z biogazowni rolniczych umożliwiającej spełnienie przez te substancje wymogów bezpieczeństwa warunkujących ich zagospodarowanie w nawożeniu. Cel ten osiągnięty ma być poprzez wysianie lub nasadzenie wybranych gatunków roślin na pryzmach osadów lub pofermentów. Rozwijające się systemy korzeniowe tych roślin i tworząca ryzosfera z silną aktywnością edafonu powinny przyspieszyć naturalne procesy zamierania patogenów w glebie. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza ryzyka transmisji patogenów poprzez nawozowe wykorzystanie odpadów organicznych.

Zadania realizowane przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki:

 • Zadanie nr 4: Wyznaczenie bezpiecznych limitów skażenia mikrobiologicznego osadów/pofermentów na podstawie analizy ryzyka transmisji tych patogenów
 • Zadanie nr 7: Ocena wpływu zastosowanych metod fitosanityzacji na stan zanieczyszczenia mikrobiologicznego osadów/pofermentów.

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach III konkursu GOSPOSTRATEG pt: „Wprowadzenie innowacyjnej, taniej i przyjaznej środowisku metody higienizacji odpadów organicznych umożliwiającej ich wykorzystanie w nawożeniu”.

Decyzja Nr DWP/GOSPOSTRATEG-III/107/2021 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 5 054 240,055 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu GOSPOSTRATEG-III/0061/2020-00.

Projekt realizowany od 01.01.2021r. do 31.12.2023 r. przez Konsorcjum w składzie:

 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – PIWet-PIB (Lider konsorcjum)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW (Lider merytoryczny)
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki - IMW

Finansowanie

Wartość dofinansowania projektu:

5 054 240,55 zł

Wartość dofinansowania dla IMW:

895 852,75 zł

Okres realizacji

01.01.2021 - 31.12.2023

Kontakt

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 527