Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

 • sporządzenie, aktualizowanie oraz przechowywanie zasad polityki rachunkowości oraz wszelkiej innej dokumentacji, której obowiązek posiadania i przestrzegania wynika z obowiązujących przepisów prawa
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego KS-FKW
 • fakturowanie, wystawianie not odsetkowych, obciążeniowych oraz korygujących, naliczanie podatków
 • rozliczanie inwentaryzacji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji
 • prowadzenie obsługi kasowej
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych
 • księgowanie faktur oraz innych dokumentów finansowych
 • kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów oraz ich rozliczanie
 • terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych i innych
 • prowadzenie rejestrów kosztowych i sprzedaży oraz rozliczanie podatku VAT
 • przygotowanie sprawozdań finansowych oraz dokumentacji dla potrzeb ich badania przez biegłego rewidenta
 • sporządzanie sprawozdawczości dla celów statystycznych

Główny Księgowy


Dział Finansowo-Księgowy - skład osobowy


Dział Gospodarczy - skład osobowy

 • inż. Zbigniew Butryn -  kierownik - butryn.zbigniew@imw.lublin.pl, 81 71 84 495
 • Adam Kowalczyk - 81 71 84 564
 • Dorota Lachowska - 81 71 84 400
 • Krystyna Gromaszek - 81 71 84 400
 • Mariusz Olszewski - 81 71 84 400