Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 690 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, co przełoży się na poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Platforma szkoleniowa projektu

Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 47 szkoleń z zakresu:

1. Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania w ochronie zdrowia.

2. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia.

3. Kompetencje zarządcze pracowników systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansowego, operacyjnego, zarządzania personelem oraz map potrzeb zdrowotnych.

4. Metodologia, monitorowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi – podstawy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy wypełnić tylko plik Formularz rekrutacyjny - składający się z Formularza rekrutacyjnego i Oświadczenia o spełnianiu kryterium grupy docelowej.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Konsultacje z ekspertem

Zapraszamy do korzystania z konsultacji z ekspertem w dziedzinach objętych programami szkoleń projektu "Kompetencje w ochronie zdrowia"

Bartosz Pędziński - absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uzyskał doktorat w naukach o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, specjalista zdrowia publicznego, ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania, informatyzacji oraz systemów ISO i akredytacji w ochronie zdrowia.

Aktualnie jest zastępcą dyrektora Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży oraz adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach 2008-2010 był konsultantem ds. grypy w European Center for Disease Control and Prevention w Sztokholmie. Od początku pracy zawodowej stara się łączyć praktykę przedsiębiorczości z teorią akademicką w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania i organizacji oraz e-zdrowia. Autor szeregu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz artykułów w piśmiennictwie branżowym takich jak: Menedżer Zdrowia, Rynek Zdrowia, Nowe technologie IT w ochronie zdrowa. Autor siedmiu wniosków o dofinansowanie, a następnie kierownik lub koordynator projektów inwestycyjnych i usługowych finansowanych ze środków UE w zakresie opieki koordynowanej, deinstytucjonalizacji oraz programów profilaktycznych. Naukowo i w praktyce specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, programami profilaktycznymi, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, systemami jakości, ochroną danych osobowych i informatyzacją podmiotów leczniczych.

Ekspert udziela konsultacji e-mailowych i telefonicznych.

Finansowanie

Wartość projektu:

1 683 120,00 zł

Wkład Unii Europejskiej:

1 418 533,53 zł

Okres realizacji

01.05.2019 - 31.08.2022

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 480

tel. 502 661 851

e-mail: projekty@imw.lublin.pl