Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Wpływ chloropyrifosu na aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę witaminy D3 w komórkach skóry"

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA

Promotor: Dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. IMW – Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. biol. Kamil Brzóska - Pracownia Radiobiologii Komórkowej, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski - Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas - Katedra i Zakłada Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 27 września 2018 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 października 2018 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 26 października 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl