Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zgłaszalność dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego przez pracowników leśnictwa a ich warunki pracy”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Tomasz Saran – Klinika Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska - Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. leśnych Witold Grzywiński – Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 1 marca 2024 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15 marca 2024 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 27 marca 2024 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl