Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zdrowotny i ocena zawartości kwasów tłuszczowych nasion z kolekcji zasobów genetycznych lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski - Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki - Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak - Katedry i Zakładu Bromatologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 22 listopada 2019 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 grudnia 2019 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 7 luty 2020 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl