Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Model zwierzęcy hiperoksalurii indukowanej zwiększoną podażą hydroksyproliny w diecie"

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - Kierownik Zakładu Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska - Kierownik Zakładu Fizjologii Żywienia, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 23 marca 2015 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 kwietnia 2015 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 14 maja 2015 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl