Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Szkolenie z pierwszej pomocy a umiejętność jej udzielania przez kierowców"

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK - Zakład Psychologii Zdrowia i Psychiatrii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 31 marca 2022 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 13 kwietnia 2022 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 21 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl