Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efekt działania N-acetylo-L-cysteiny na układ antyoksydacyjny i docelowe cholinoesterazy w ostrym i podostrym zatruciu Pirymifosem metylowym”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW, kierownik Zakładu Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. Tadeusz Studziński (profesor emerytowany), Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Prof. dr hab. Rafał Filip, Instytut Medyczny, Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Rzeszowski; Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 22.12.2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=662

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl