Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ czynników środowiskowych na nosicielstwo nosogardłowe i jelitowe patogenów alarmowych oraz występowanie Zespołu Stopy Cukrzycowej i jego nasilenie”        

Promotor rozprawy: dr hab. n. med. Piotr Dziemidok, ordynator Kliniki Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, CMKP, Klinika Endokrynologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  • Dr hab. n. med. Piotr Terlecki, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 07.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=663

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl