Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu nanocząstek złota oraz kropek kwantowych na ekspresję wybranych białek adhezyjnych i potencjał metastatyczny komórek nowotworowych”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Krzysztof Sawicki, asystent, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. GUMed, Katedra i Zakład Toksykologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. Kamil Brzóska, prof. IChTJ, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  • Prof. dr hab. Jacek Kurzepa, Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 04.01.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,653,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-berta-fal

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl