Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zachowań zdrowotnych i stanu odżywiania u osób hospitalizowanych w odniesieniu do czynników środowiskowych”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, kierownik Zakładu Antropologii Medycznej, z-ca dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK, Wydział Nauk o Zdrowiu, Prodziekan ds. kształcenia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach,
  • Dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej,  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 28.03.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,651,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-anna-agatowska

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl