Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Wyróżniona rozprawa doktorska!

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę nowej pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego oraz wybranych leków przeciwpadaczkowych w badaniach in vivo”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Marta Andres-Mach, prof. IMW - Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. biol. Mirosław Zagaja - Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. farm. Tomasz Plech, prof. UM w Lublinie – Zakład Farmakologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. farm. Kinga Sałat – Katedra Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 8 października 2021 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 21 października 2021 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 21 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl