Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Wyróżniona rozprawa doktorska!

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane z wykorzystaniem dużych zbiorów danych (Big Data)”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW - Studium Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego oraz Projektów Społecznych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Agata Smoleń - Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 5 marca 2021 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 marca 2021 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 8 kwietnia 2021 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl