Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Badania in vitro i in vivo (model zwierzęcy Sus strofa domesticus) nad zastosowaniem enzymu dekarboksylazy szczawianowej (OXDC) do obniżenia poziomu szczawianów w krwi”

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Grzegorz Pierzynowski - Zakład Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok - Kierownik Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Dr hab. Jose Valverde Piedra, Prof. UP w Lublinie - Kierownik Zakładu Toksykolgii i Ochrony Środowiska, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 października 2014 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 3 grudnia 2015 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2015 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 18 grudnia 2015 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl