Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Dolegliwości bólowe układu ruchu u kobiet po menopauzie pracujących w rolnictwie – uwarunkowania demograficzno-społeczne i zdrowotne”

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar - Kierownik Zakładu Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. ekon. Dorota Raczkiewicz - Zakład Demografii, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk, prof. UM w Poznaniu – Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 marca 2017 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 28 maja 2018 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 5 października 2018 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 26 października 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl