Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w racjonalizacji opieki długoterminowej nad osobami starszymi na podstawie badań przeprowadzonych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2018”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda, prof. WSEI - Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 czerwca 2020 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 31 lipca 2020 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl