Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Rola psychospołecznych zasobów odpornościowych w kształtowaniu postaw wobec wybranych chorób przewlekłych”

Promotor: Dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk - Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Tomasz Saran - Kierownik Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Dorota Kaleta - Kierownik Pracowni Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dr hab. n. med. Agata Smoleń - Kierownik Katedry i Zakładu Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 marca 2017 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 10 kwietnia 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 listopada 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 16 marca 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl