Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena potencjału chemoprewencyjnego melanoidyn izolowanych z ogrzewanego włókna ziemniaczanego typu Potex. Badania In vitro w komórkowym modelu glejaka i raka jelita grubego”

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - Kierownik Zakładu Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak - Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 9 października 2014 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 29 października 2014 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 11 grudnia 2014 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl