Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Ocena właściwości biologicznych nowych pochodnych 2-amino-1,3,4-tiadiazolu w badaniach in vitro oraz in vivo”

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski - Kierownik Zakładu Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar - Kierownik Zakładu Fizjopatologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz - Kierownik Katedry Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 01 grudnia 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12 grudnia 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 grudnia 2016 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl