Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!

Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Ocena występowania bakterii z rodzaju Borrelia, Candidatus Neoehrlichia oraz pierwotniaków z rodzaju Babesia w kleszczach Ixodes ricinus oraz Dermacentor reticulatus w aspekcie narażenia na choroby odkleszczowe”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Jacek Zwoliński - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Grażyna Wójcicka - Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Rafał Górny - Pracownia Zagrożeń Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7 lipca 2020 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 31 lipca 2020 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl