Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

MGR AGNIESZKA GONCZARYK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zagrożenia psychospołeczne w pracy ratowników medycznych i ich wpływ na zdrowie”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, Zakład Antropologii Medycznej, z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski,  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. n. med. Maria Teresa Radziwoń-Zaleska, Katedra i Klinika Psychiatryczna, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. n. hum. Mariola Wojciechowska, prof. UJK, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Łukasz Szarpak, Prorektor ds. Naukowych i Współpracy, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 27 października 2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16 stycznia 2024 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Dokumentacja: http://bip.imw.lublin.pl/art,693,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-agnieszka-gonczaryk

MGR JOANNA SZALA-RYCAJ

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ suplementacji z zastosowaniem naturalnych prebiotyków topinamburu i inuliny na skład mikrobiomu, stres, funkcje poznawcze i neurogenezę w badaniach in vivo”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Marta Andres-Mach - Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Aleksandra Szewczyk – Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. Michał Świeca, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna w Warszawie
 • Prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak, Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 12 czerwca 2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7 luty 2024 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Dokumentacja: http://bip.imw.lublin.pl/art,700,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-joanna-szala-rycaj

Mgr Agata Wojtowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena ryzyka niedożywienia u pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w oddziałach neurologicznych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. UR - Zakład Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż – Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek - Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Barbara Jaworska-Łuczak

Tytuł pracy: „Suplementy diety – aktywność fizjologiczna i bezpieczeństwo stosowania”

Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Aleksander Paweł Mazurek - Kierownik Pracowni Metod Teoretycznych, Obliczeń i Informatyki, Narodowy Instytut Leków w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 20 października 2017 r.

Dokumentacja:

Mgr inż. Piotr Choina

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zgłaszalność dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego przez pracowników leśnictwa a ich warunki pracy”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Tomasz Saran – Klinika Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska - Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. leśnych Witold Grzywiński – Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Dokumentacja:

Mgr Jerzy Bylina

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dobór próby w reprezentacyjnych badaniach stanu zdrowia ludności-badanie symulacyjne”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Magdalena Szymalska

Tytuł pracy: „Rtęć w środowisku i próba oceny jej wpływu na zdrowie człowieka”

Promotor: Dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH w Siedlcach - Zakład Chemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Rafał Gorczyca

Tytuł pracy:„Styl życia i odżywiania się, a nasilenie dolegliwości i jakość życia pacjentów z chorobą refleksową przełyku”

Promotor: Dr hab. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 grudnia 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 513

 • mgr Beata Pawińska (postępowania o nadanie stopnia doktora)
 • dr hab. Marta Lemieszek (przewody doktorskie)

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl