Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

mgr inż. Agata Skowrońska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Funkcje poznawcze a zachowania żywieniowe i wiedza o żywieniu  u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. Katarzyna Sygit, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, Katedra Higieny i Epidemiologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
 • Prof. dr hab. Jacek Kurzepa, Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 07.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30 maja 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,640,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-inz-agata-skowronska

Mgr Anna Agatowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zachowań zdrowotnych i stanu odżywiania u osób hospitalizowanych w odniesieniu do czynników środowiskowych”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, kierownik Zakładu Antropologii Medycznej, z-ca dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK, Wydział Nauk o Zdrowiu, Prodziekan ds. kształcenia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach,
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej,  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 28.03.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,651,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-anna-agatowska

Mgr Iwona Łagoda

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza efektywności rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego zamieszkałymi na terenach miejskich i wiejskich”

Promotorzy rozprawy:

 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, kierownik  Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek, kierownik Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. Teresa Malecka-Massalska, Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. AK, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Dr hab. Paweł Kalinowski, Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 03.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,654,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-iwona-lagoda

Mgr Piotr Lutomski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Aspekty zdrowotne i zagrożenia środowiskowe wynikające z dojazdu do pracy rowerem, na przykładzie mieszkańców Lublina”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, kierownik Zakładu Antropologii Medycznej, z-ca dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. Barbara Gworek, Kierownik Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, Kierownik Zakładu Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. Łukasz Szarpak, prof. UM MSC, Prorektor ds. Naukowych i Współpracy, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 03.03.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,649,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-piotr-lutomski

Mgr Monika Kaczoruk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Oddziaływanie środowiska społeczno-kulturowego na postawy zdrowotne, żywieniowe i ekologiczne młodych dorosłych”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, kierownik Zakładu Antropologii Medycznej, z-ca dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Grochans, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Dr hab. n. o zdr. Izabela Wróblewska, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny i. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 10.03.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,648,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-monika-kaczoruk

Mgr Ewelina Farian

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mikologiczne zanieczyszczenie filtrów w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem grzybów należących do rodzaju Aspergillus”          

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW, kierownik Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. Renata Welc-Falęciak, Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Magdalena Nowak Chmura, prof. UP, Katedra Zoologii, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Górny, Pracownia Zagrożeń Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 16.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,652,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-ewelina-farian

Mgr Berta Fal

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu nanocząstek złota oraz kropek kwantowych na ekspresję wybranych białek adhezyjnych i potencjał metastatyczny komórek nowotworowych”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Krzysztof Sawicki, asystent, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. GUMed, Katedra i Zakład Toksykologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. Kamil Brzóska, prof. IChTJ, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jacek Kurzepa, Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 04.01.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,653,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-berta-fal

Mgr Marzena Danielak

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ czynników środowiskowych na nosicielstwo nosogardłowe i jelitowe patogenów alarmowych oraz występowanie Zespołu Stopy Cukrzycowej i jego nasilenie”        

Promotor rozprawy: dr hab. n. med. Piotr Dziemidok, ordynator Kliniki Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, CMKP, Klinika Endokrynologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Dr hab. n. med. Piotr Terlecki, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 07.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=663

Mgr inż. Piotr Adamczuk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efekt działania N-acetylo-L-cysteiny na układ antyoksydacyjny i docelowe cholinoesterazy w ostrym i podostrym zatruciu Pirymifosem metylowym”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW, kierownik Zakładu Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Studziński (profesor emerytowany), Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Rafał Filip, Instytut Medyczny, Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Rzeszowski; Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 22.12.2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=662

Mgr Aneta Kozaczuk

Tytuł pracy: „Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii Covid-19 w grupie pracowników medycznych i administracyjnych wybranych podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego”

Promotor: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni, kierownik, Zakład Psychologii, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Jarosław Sak, prof. uczelni, Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny
  w Lublinie
 • dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek, Oddział Kardiologii z Pracownia Hemodynamiki,
  I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 • dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, prof. uczelni, Klinika Hematologii, Onkologii
  i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 30 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=624

Mgr inż. Sylwia Duda-Saternus

Tytuł pracy: „Zastosowanie innowacyjnych metod wykrywania estrogenów w bioreaktorach z osadem czynnym, bazujących na wykorzystaniu elektronicznego nosa i bioindykacji, wraz z analizą występowania estrogenów w środowisku wodnym na obszarze województwa lubelskiego”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Kierownik Zakładu Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Politechnika Lubelska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta, Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Artur Wdowiak, Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 30 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=627

Mgr inż. Monika Anna Sak

Tytuł pracy: „Możliwość zastosowania urządzenia wieloczujnikowego do oceny stopnia porażenia mikrobiologicznego budynków w aspekcie zdrowia mieszkańców”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Kierownik Zakładu Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Politechnika Lubelska

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Zakład Higieny i Epidemiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta, Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Uniwersytet Opolski

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 30 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=626

Mgr Agnieszka Maruszewska

Tytuł pracy: „Ocena przyczyn, uwarunkowań środowiskowych, okoliczności występowania upadków osób po 60. roku życia oraz ich skutków i odległych następstw”

Promotor: dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW, Dyrektor, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat, Instytut Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, Kierownik Zakładu Ortopedii i Traumatologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 28 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 9 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=625

Mgr Agata Wojtowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena ryzyka niedożywienia u pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w oddziałach neurologicznych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. UR - Zakład Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż – Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek - Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Barbara Jaworska-Łuczak

Tytuł pracy: „Suplementy diety – aktywność fizjologiczna i bezpieczeństwo stosowania”

Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Aleksander Paweł Mazurek - Kierownik Pracowni Metod Teoretycznych, Obliczeń i Informatyki, Narodowy Instytut Leków w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 20 października 2017 r.

Dokumentacja:

Mgr inż. Piotr Choina

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zgłaszalność dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego przez pracowników leśnictwa a ich warunki pracy”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Zakład Gerontologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Tomasz Saran – Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska - Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. leśnych Witold Grzywiński, prof. UP w Poznaniu – Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Izabela Magdalena Kucharska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza funkcjonalności wojewódzkich planów działań na wypadek wystąpienia epidemii. Identyfikacja dobrych praktyk i modelowych rozwiązań”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski - prof. UTH w Radomiu – Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski - Zakład Patomorfologii, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Prof. dr hab. n. biol. Lidia Bernadeta Brydak - Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 7 września 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Dokumentacja:

Mgr Jerzy Bylina

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dobór próby w reprezentacyjnych badaniach stanu zdrowia ludności-badanie symulacyjne”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Magdalena Szymalska

Tytuł pracy: „Rtęć w środowisku i próba oceny jej wpływu na zdrowie człowieka”

Promotor: Dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH w Siedlcach - Zakład Chemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Rafał Gorczyca

Tytuł pracy:„Styl życia i odżywiania się, a nasilenie dolegliwości i jakość życia pacjentów z chorobą refleksową przełyku”

Promotor: Dr hab. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 grudnia 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Robert Grzegorz Chmura

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zachowań zdrowotnych osób narażonych na zakażenie bakteriami Borrelia burgdorferi w aspekcie profilaktyki chorób odkleszczowych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Bożena Jarosz - Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. społ. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 31 marzec 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 513

 • mgr Beata Pawińska (postępowania o nadanie stopnia doktora)
 • dr hab. Marta Lemieszek (przewody doktorskie)

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl