Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Organizacja opieki zdrowotnej nad pacjentem z demencją - teorie, możliwości, potrzeby a jakość życia opiekuna”

Promotor: Dr hab. Katarzyna Gustaw - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. hum. Stanisława Steuden – Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Działu Medycyny Rodzinnej, Instytut Medycyny Wsi

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 23 maja 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 czerwca 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 września 2016 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl