Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena czynników związanych z postawami rodziców w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW - Dział Organizacyjno-Projektowy, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr. hab. n. med. Teresa Kulik - Katedry Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska – Zakład Higieny Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 8 października 2021 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 22 października 2021 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 21 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl