Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Zakład Zdrowia Kobiet prowadzi działalność naukową w obszarze szeroko pojętego zdrowia kobiet w różnych okresach życia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu okołomenopauzalnego i po menopauzie. Badania prowadzone w Zakładzie mają charakter wielodyscyplinarny, łączą zagadnienia z obszaru medyczny, socjologii, psychologii i badań podstawowych. Pracownicy Zakładu współpracują z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju, jak również z ośrodkami zagranicznymi.


Projekty

 • 2014 – 2016 „Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy” /I.P.19/ projekt w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – III etap, instytucja koordynująca - CIOP-PIB, projekt finansowany przez NCBiR (Nr umowy 35/2014/PW-PB)
 • 2015 – 2016 „Program Przesiewowych Badań Zdrowotnych Dla Mieszkańców Terenów Wiejskich”. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Porozumienie Nr FS-451-456/410/15
 • 2012 – 2015 „Funkcje poznawcze kobiet po menopauzie a polimorfizm genowy”, projekt realizowany w ramach działalności statutowej IMW
 • 2012 – 2015 „Sytuacja socjomedyczna osób powyżej 90 roku życia w województwie lubelskim”, projekt realizowany w ramach działalności statutowej IMW
 • 2010 - 2013 „Jakość życia i postawy osób z osteoartrozą”, projekt realizowany w ramach działalności statutowej IMW
 • 2009 - 2010 „Zaburzenia funkcji poznawczych u kobiet około i pomenopauzalnych”, projekt realizowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (współudział PTMSiZP i IMW)
 • 2007 - 2010 „Regionalne zróżnicowanie w dostępie do świadczeń medycznych jako konsekwencja sprawności zarządzania publicznym systemem opieki zdrowotnej” projekt badawczy KBN N N114 0232 33

Skład osobowy