Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Działalność Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych (ZBMiBT) obejmuje analizę różnych aspektów odpowiedzi organizmu ludzkiego na ksenobiotyki, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin i nanomateriałów. Badania naukowe prowadzone są na modelach komórkowych in vitro oraz in vivo na poziomie całego organizmu. Wykonywane są także badania populacyjne na wybranych grupach narażenia środowiskowego lub zawodowego. Działania realizowane w ZBMiBT obejmują: biomonitoring, toksykologię i mutagenezę środowiskową oraz badania molekularne w kontekście środowiskowych i indywidualnych czynników warunkujących odpowiedź organizmu na czynniki szkodliwe.


Techniki badawcze

 • metody cytogenetyczne (m.in. test mikrojądrowy, kometowy, ognisk histonu γH2AX, SCE)
 • immunohistochemiczne (m.in. FISH)
 • biochemiczne (m.in. ELISA, pomiar RFT, analiza aktywności enzymatycznych)
 • biologii molekularnej (m.in. RT-PCR, WB)

Projekty

 • Temat statutowy nr 21060 pt. „Analiza względnej długości telomerów w kontekście oceny ryzyka przewlekłych powikłań cukrzycy"
 • Temat statutowy nr 20020 pt. „Ocena wpływu skojarzonego działania promieniowania UVB oraz wybranych pestycydów na ludzkie keratynocyty"
 • Temat MN nr 21002 pt. „Wpływ nanocząstek srebra na poziom wydzielania czynników prozapalnych w modelu in vitro komórek nowotworowych płuca linii A549"
 • CA COST Action CA15132 pt. “The comet assay as a human biomonitoring tool (hCOMET)”
 • GRANT NCN Nr 2015/19/N/NZ7/03071 pt. „Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, jako czynnika warunkującego progresję nowotworów”
 • Temat statutowy nr 16001 pt. „Aktywność biologiczna nanocząstek spalin silnika Diesla wobec komórek raka sutka w badaniach in vitro"
 • Grant NCN nr 2013/09/N/NZ7/03565 pt. „Wpływ chloropyrifosu na aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę witaminy D3 w komórkach skóry”
 • Grant NCN Nr 2013/09/B/NZ7/03934 pt. „Czy złożone mieszaniny nanomateriałów są bardziej toksyczne niż pojedyncze nanomateriały?”
 • Grant NCN nr 2014/15/N/NZ7/03065 Chloropyrifos jako czynnik narażenia środowiskowego zwiększający ryzyko otyłości i cukrzycy typu 2: badania na modelu komórkowym 3T3-L1”
 • Temat statutowy nr14002 pt. „Wpływ chloropyrifosu na syntezę witaminy D3 w komórkach skóry in vitro – analiza spektroskopowa”
 • Grant NCN Nr N N404 196837 „Badania biomarkerów wczesnych skutków biologicznych i wrażliwości osobniczej jako potencjalnych wskaźników zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży wiejskiej narażonych środowiskowo na negatywne oddziaływanie środków ochrony roślin”
 • Grant NCN Nr N N404 316540 „Modulacja toksycznego działania fosforoorganicznych środków ochrony roślin przez nanocząstki”
 • Grant NCN Nr N N404 316940 „Analiza jednonukleotydowych polimorfizmów SNP w obrębie genu SGIP1 w poszukiwaniu biomarkera podatności na uzależnienie alkoholowe z zastosowaniem EEG i odpowiedzi P300 w elektrycznej aktywności mózgu w społeczności Lubelszczyzny”
 • Projekt POIG 1.3.1 WNDPOIG.01.03.01-14-054/09 „Opracowanie wieloparametrowego testu „triage” do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące”
 • Temat statutowy nr 13110 „Cyto i genotoksyczność mieszanin nanocząstek niemetalicznych i metalicznych dla komórek ssaków”
 • Temat statutowy nr 14020 pt. „Badanie aktywności telomerazy w surowicy krwi pacjentek chorych na raka jajnika”
 • Temat statutowy nr 15002 pt. „Aktywność biologiczna chloropyrifosu wobec mysich preadipocytów (linia 3T3-L1) w testach in vitro”

Skład osobowy