Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Epidemiologia, etiopatogeneza i diagnostyka chorób odzwierzęcych, w aspekcie narażenia zawodowego i zagrożenia dla populacji wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • chorób transmisyjnych, przenoszonych przez kleszcze (kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, bartoneloza, babeszjoza, anaplazmoza);
 • chorób wywoływanych przez pasożytnicze pierwotniaki (toksoplazmoza, kryptosporidioza, giardiaza) z wykorzystaniem metod serologicznych, nowoczesnych technik biologii molekularnej (m.in. Real time PCR, nested PCR, RFLP PCR, sekwencjonowanie) oraz metod parazytologicznych.

Działalność konsultacyjna oraz edukacyjno-profilaktyczna w zakresie wybranych chorób odzwierzęcych (wykłady, opracowywanie materiałów edukacyjnych, szkolenia).

Badania nad biologicznymi czynnikami środowiskowymi oraz ich wpływem na zdrowie ludzi i zwierząt.

Etiopatogeneza i diagnostyka zawodowych chorób wywoływanych przez aerogenne pyły organiczne ze szczególnym uwzględnieniem czynników drobnoustrojowych znajdujących się w tych pyłach, a zwłaszcza:

 • alergenów wytwarzanych przez bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie;
 • alergenów wytwarzanych przez grzyby pleśniowe;
 • mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby pleśniowe.

Badania mikrobiologiczne (bakterie, grzyby, pasożyty) środowiska:

 • powietrza,
 • gleby,
 • ścieków i osadów ściekowych.

Opiniowanie norm ISO i udział w pracach Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 190 ds. Biologii Gleby w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Techniki badawcze (opcjonalnie).


Projekty

 • 2017-2019 Opracowanie wytycznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym odkleszczowe) i pasożytnicze. Projekt rozwojowy realizowany we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Przejdź do podstrony projektu.
 • Zadanie z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 4 pn. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki w zakresie pkt. 2. Profilaktyka; 2.1 „Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”. Przejdź do strony głównej projektu.

Skład osobowy