Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Cel projektu

Celem głównym Inwestycji jest rozszerzenie zakresu działalności powstającego w Instytucie Oddziału Zakaźnego do obsługi pacjentów chorych na choroby zakaźne o wysokim stopniu zaraźliwości wraz z izolatorium.

Opis projektu

Cele zadania szczegółowe:

 1. Prowadzenie działalności leczniczej ukierunkowanej na choroby wysoce zaraźliwe. W ramach „Specjalistycznego ośrodka…” planuje się adaptację całego piętra budynku (2 piętro) w celu leczenia chorób zakaźnych wysoko zaraźliwych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID – 19. Infrastruktura dostosowana byłaby do ewentualnego zastosowania respiratora przy każdym łóżku.
 2. Umożliwienie izolacji osobom podejrzanym o zarażenie się chorobą zakaźną oraz kadrze medycznej pracującej na Oddziale Zakaźnym. W ramach „Specjalistycznego ośrodka…” planuje się adaptację całego piętra budynku (1 piętro) w celu:
 • izolacji osób z podejrzeniem zarażenia się chorobą zakaźną, ze szczególnym uwzględnieniem COVID – 19, które nie wymagają pomocy lekarskiej, ale konieczna jest obserwacja w celu eliminacji groźby rozprzestrzenienia się choroby, przy braku jednoczesnego zajmowania łóżka szpitalnego, które wykorzystane może zostać do obsługi pacjenta wymagającego pomocy medycznej
 • ograniczenia ewentualnego zakażenia rodzin personelu przez pracowników; dzięki zastosowaniu tygodniowego okresu pracy możliwe byłoby ograniczenie kontaktów potencjalnie zarażonego personelu z rodziną przy jednoczesnym ciągłym dostępie do medyka.

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji:

 • możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa kadrze medycznej i ich rodzinom poprzez umożliwienie wykorzystania izolatoriów jako miejsc noclegowych medyków, w przypadku ryzyka transmisji zakażenia na personel,
 • możliwość dogodnego użycia respiratorów przy każdym łóżku szpitalnym oraz w kryzysowych sytuacjach w izolatorium,
 • gazy medyczne doprowadzone do każdego łóżka na oddziale, w systemie OIOM-owym, pozwalają na obsługę większej ilości pacjentów z trudnościami w oddychaniu, które stosunkowo często pojawiają się przy zakażeniu COVID-19,
 • gazy medyczne doprowadzone do każdej izolatki w izolatorium, w systemie OIOM-owym, pozwalają na terapię gazami medycznymi znacznie większej liczby pacjentów, w sytuacji kryzysowej,
 • możliwość ciągłego monitorowania stanu pacjenta i kontaktowania się z nim na odległość, bez ryzyka zakażenia, dzięki stosownemu systemowi teletechnicznemu, zarówno na tworzonym oddziale jak i w izolatorium,
 • możliwość odizolowania pacjentów podejrzanych o zarażenie chorobą zakaźną, bez konieczności jego hospitalizacji, do czasu otrzymania wyniku testu, dzięki czemu łóżka na oddziale pozostaną dostępne dla osób wymagających leczenia szpitalnego,
 • możliwość uniknięcia ryzyka nieprawidłowej dezynfekcji łóżek, po pacjencie zakaźnym, i ograniczenie możliwości przeniesienia choroby na personel lub innego pacjenta dzięki zastosowaniu profesjonalnej myjni,
 • ograniczenie ryzyka rozprzestrzenienia choroby zakaźnej poza teren oddziału i izolatoriów dzięki zastosowaniu stosownego systemu wentylacji zaopatrzonego w filtry HEPA oraz odpowiedniej oczyszczalni ścieków zakaźnych,
 • zapewnienie względnego komfortu pacjentom i personelowi dzięki utworzeniu klimatyzacji zapewniającej optymalne warunki temperaturowe latem.

W związku z realizacją projektu pn.: „Specjalistyczny ośrodek leczenia i przeciwdziałania roznoszeniu się chorób zakaźnych w związku z COVID-19”, zakłada się:

 1. Powiększenie i rozszerzenie działalności istniejącego oddziału zakaźnego, który znajduje się na nadbudowanym 3 piętrze budynku nr 1, a inwestycja „Specjalistyczny ośrodek…” objęłaby modernizację 2 piętra w tymże budynku
 2. Modernizację 1 piętra budynku, w którym znajdował się będzie oddział zakaźny i utworzenie tam izolatoriów dla pacjentów zgłaszających się do szpitala bez objawów wymagających hospitalizacji ale zalecających kwarantannę oraz dla personelu medycznego objętego kwarantanną lub zaleceniami odosobnienia

Finansowanie

Wartość dofinansowania:

20.679.000 zł

Całkowity koszt inwestycji:

20.992.558 zł

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400