Głównej zawartości

2019 06 13 power wsei logotypy

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje projekt partnerski:

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, na podstawie umowy o partnerstwie nr WND-POWR.05.03.00-00-0073/17 zawartej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie (okres realizacji projektu od 1.01.2018 do 31.12.2020).

Dofinansowanie projektu: 2 579 444,02 zł

w tym ze środków europejskich: 2 173 955,42 zł


Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I st. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni i rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej do 31.12.2020r. oraz w okresie trwałości.