Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy czynnikami biologicznymi (bakterie, grzyby pleśniowe) metodą zderzeniową poboru prób powietrza z wykorzystaniem 6-stopniowego mikrobiologicznego impaktora kaskadowego typu Andersena (TISCH) pozwoli na precyzyjną ilościową i jakościową analizę badanego aerozolu. Aparat Andersena dzieli bioaerozol na kolejne poziomy aerodynamiczne co pozwala na oznaczenie frakcji respirabilnej- czyli tej części aerozolu, która posiada potencjalną zdolność przeniknięcia do pęcherzyków płucnych człowieka.

Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normatywami i będą obejmowały:

  • Pobór prób powietrza na określonym stanowisku pracy na poszczególne podłoża mikrobiologiczne
  • Określenie ogólnej liczby bakterii i grzybów (wyrażone w cfu/m3)
  • Określenie frakcji respirabilnej (wyrażone w cfu/m3)

Czas potrzebny do wykonania badań - do 30 dni roboczych.

Cena badania jednego stanowiska pracy - 1000 zł/brutto oraz koszty dojazdu.