Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metody benchmarkingu w ochronie zdrowia na przykładzie oceny efektywności działalności szpitali”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski - Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 11 października 2012 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 grudnia 2012 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 19 grudnia 2012 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl