Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie badania biologicznego (parazytologicznego i bakteriologicznego) nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków poprawiających właściwości gleby wprowadzanych do obrotu.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest jedynym ośrodkiem w Polsce uprawnionym do wydawania opinii dotyczących oddziaływania nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków poprawiających właściwości gleby na zdrowie ludzi, niezbędnych do uzyskania pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie w/w produktów do obrotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 18 czerwca 2008r (Dz. U. nr 119, poz. 765)), z późn. zmian. (Dz. U. Nr 224 poz. 1804 z 2009r).

Badanie parazytologiczne i bakteriologiczne nawozów organicznych, organiczno-mineralnych i środków wspomagających uprawę roślin, wprowadzanych do obrotu.

 • Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U z 2007, Nr 147 poz. 1033);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008r. Nr 119 poz. 765).

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów ASCARIS, TRICHURIS i TOXOCARA.

 • Metoda wg. Polskiej Normy PN-Z-19005/2023.
  • Jakość gleby.
  • Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby.
  • Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych, przeznaczonych do wprowadzenia do gleby.
 • Metoda wg. Polskiej Normy PN-Z-19006/2023.
  • Jakość gleby.
  • Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby.
  • Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris i Toxocara w nawozach organicznych.

Wykrywanie bakterii z rodzaju SALMONELLA.

 • Metoda wg. Polskiej Normy PN-Z-19000-1/2001.
  • Ocena stanu sanitarnego gleby – Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella.

Próbka przeznaczona do badań – 0,5 kg lub 1000 ml (pobrana przez urzędowego Próbkobiorcę).

Czas na wykonanie badań - ok. 30 dni roboczych.

Cena za badanie jednej próbki – 1500 zł brutto.

Wymagane dokumenty:

Wydawanie opinii - Wymagane dokumenty

 • Zlecenie na wydanie opinii (w 2 egzemplarzach) - POBIERZ.
 • Deklaracja producenta.
 • Opis technologii produkcji.
 • Protokół poboru próbki podpisany przez urzędowego Próbkobiorcę.
 • Wyniki badań fizyko-chemicznych i bakteriologiczno-parazytologicznych.
 • Opinie upoważnionych Instytutów, zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem produktu.
 • Instrukcja stosowania i przechowywania produktu.

Czas potrzebny do wykonania Opinii: 30 dni roboczych.

Cena za wydanie Opinii - 2500 zł brutto.

Opłata za korektę Opinii na prośbę podmiotu wnioskujący o jej wydanie (nie z winy Opiniodawcy): 400,00 zł brutto.

Opłata za korektę Instrukcji stosowania na prośbę podmiotu wnioskujący o jej wydanie (nie z winy Opiniodawcy): 300,00 zł brutto.

Płatne przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. o nr 66 1240 5497 1111 0010 3988 6955

Od stycznia 2024 roku Opinie i Instrukcje wydawane są elektronicznie.

Materiał do badań oraz wymagane dokumenty powinny być dostarczone do:

 • Punkt Przyjmowania Próbek Środowiskowych
  Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii (skrzydło B, II piętro )
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Przesyłki kurierskie należy adresować do:

 • Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
  Punkt Przyjmowania Próbek Środowiskowych
  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Uwaga!

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii nie pobiera oraz nie transportuje próbek przeznaczonych do badania. Odpowiedzialność za próbki obowiązuje ZBSzZiP od momentu przyjęcia próbek w Punkcie Przyjmowania Próbek Środowiskowych. Jeżeli dostarczona próbka lub dokumentacja nie spełniają wymagań Zleceniobiorcy, wówczas badania mogą zostać wstrzymane, a Zleceniodawca jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji.