Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza i identyfikacja czynników wpływających na konsumpcję nowych narkotyków (tzw. „dopalaczy”) wśród młodzieży szkolnej w Polsce”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski - Ośrodek Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego; Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz - Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak – Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. n. chem. Dariusz Zuba, prof. IES – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 22 listopada 2019 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16 grudnia 2019 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 7 luty 2020 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl